Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-06-28 - Procesevaluatie Right to Challenge

Met Right to Challenge krijgen Rotterdammers de mogelijkheid om lokale voorzieningen en taken van de gemeente voor hetzelfde geld over te nemen.

2018-06-28 - Monitor woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam 2017

Monitor over de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.

2018-06-25 - Onze oogst. Sociale effecten van Rotterdamse stadlandbouwprojecten

Studie beschrijft 16 initiatieven en analyseert de effecten: participatie, cohesie en gezondheid

2018-06-25 - “Het is mijn hobby niet”. Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

Rapport beschrijft waar 18 initiatiefnemers van projecten in de buitenruimte zo al tegen aan lopen.

2018-06-19 - De arbeidsmarkt positie van 50-plussers in de regio Rijnmond

Het onderzoek kent een viertal onderwerpen:

Banen van 50-plussers in de regio Rijnmond
Duurzame inzetbaarheid van 50-plussers in de Regio Rijnmond
Analyse van 50-plussers in de WW, bijstand en WIA
Transities 50-plussers vanuit WW en bijstand naar werk

2018-06-18 - Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

Nagegaan is hoe klanten de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening van Rotterdamse wijkteams ervaren.

Er is gekozen om naar representatieve onderzoeksresultaten te streven op het niveau van de vier rayons waarover de 42 wijkteams zijn verdeeld.

Gebleken is dat klanten van de wijkteams veelal op meerdere probleemgebieden ondersteuning van het wijkteam krijgen. Zo komt de combinatie van financiële en huisvestingsproblematiek bij 44 procent van de klanten voor. GGZ-problematiek gecombineerd met financiële problemen zien we bij 36 procent van de klanten. Bij een kleine 20 procent is sprake van enkelvoudige problematiek.

De maximale trajectduur van een half jaar wordt bij driekwart van de klanten overschreden. Dit hangt waarschijnlijk samen met het veelvuldig voorkomen van multiproblematiek.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

Qua toegankelijkheid van de wijkteams is gebleken dat een kwart van de klanten het (zeer) moeilijk vond om bij een wijkteam terecht te komen.

Ruim 80 procent van de klanten is tevreden over de hulp of ondersteuning door het wijkteam.

Ruim de helft van de klanten vindt dat men zelfstandiger is geworden door de hulp of ondersteuning van het wijkteam.

Bijna twee derde van de klanten vindt dat de hulp of ondersteuning van het wijkteam een positief effect heeft gehad op de mate van zelfredzaamheid.

De respondenten is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de mate van tevredenheid over de dienstverlening door de wijkteams. Dit rapportcijfer komt uit op 7,8. Dat is een hoge waardering. Dit neemt echter niet weg dat ruim 10 procent van de respondenten een onvoldoende uitdeelt. 

Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

Ouder nieuws